Obchodní podmínky našeho e-shopu


I. Obecná ustanovení a definice

 

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.belatrix.cz. Obchodní podmínky a stejně také Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu www.eshop.belatrix.cz je firma Goatle sro, se sídlem Hybrálec 14, 58601 Hybrálec, IČO: 02917505. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) A zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Že je smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

 

II. Definice

 

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Prodávající / dodavatel
Prodávající je obchodní společnost Goatle sro, se sídlem Hybrálec 14, 58601 Hybrálec, IČO: 02917505.
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující / spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující / nikoli spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy
Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu www.eshop.belatrix.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro ​​objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a akceptací objednávky dodavatelem. Akceptaci objednávky dodavatel potvrdí kupujícímu e-mailem na zadaný e-mail v průběhu akceptační doby. Akceptační doba je v pracovních dnech 48 hodin. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku".
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ak uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

III. Informace o uzavřené smlouvě a Obchodních podmínkách

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.eshop.belatrix.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Zboží je obvykle expedováno do druhého dne od přijetí platby od kupujícího (uhrazeno před expedicí převodem z účtu, složenkou, atd.). V případě zvolení zaslání zboží na dobírku, je zboží obvykle expedováno do druhého dne od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Pokud je tato doba delší než jeden týden, budeme Vás o této skutečnosti informovat telefonicky. Všechny ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, prodávající je plátcem DPH. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

 

IV. Práva a ujednání

 

Místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží av dohodnuté lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedena u konkrétního zboží na www.eshop.belatrix.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

 

Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 48 hod. Počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do e-shopu www.eshop.belatrix.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v případech uvedených v článku Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

 

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložná doba a místo). Úložná dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

 

Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu se považuje, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupěDoprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím společnosti Toptrans nebo společností PPL, DPD). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně s dohodnutou kupní cenou.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, případné poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

V. Cena a platební podmínky

 

Cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedená v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena je smluvní a konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.eshop.belatrix.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.


 

Zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz předchozí odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím za dopravu zboží. Zboží dodáváme prostřednictvím společnosti Toptrans nebo jiného smluvního přepravce. Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží: zboží může být zasláno na dobírku (je zaplaceno při převzetí), nebo může být zboží uhrazeno před expedicí převodem z účtu, složenkou, atd.

 

Ostatní náklady
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu www.eshop.belatrix.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

 

Slevy
Internetový obchod www.eshop.belatrix.cz nabízí v rámci péče o své zákazníky celou řadu slev a služeb ZDARMA. Využít je může každý zákazník bez výjimky. Slevy se vztahují na všechny kategorie. Slevy nelze sčítat ani kombinovat. Každý zákazník může na jednu objednávku uplatnit pouze jednu slevu.

 

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a neprodleně zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury, originálu záručního listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícímu předem (ještě před odesláním) písemně oznámit na emailovou adresu obchod@belatrix.cz.

 

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou pak zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Vzhledem k rozmanitosti zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 

K vrácenému zboží přiložte průvodní dopis s kopií nabývacího dokladu popř. můžete použít náš formulář.

 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bude zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené. Je-li součástí zboží dárkové balení, toto rovněž nesmí být poškozeno. V těchto případech bude reklamované zboží vráceno zpět kupujícímu/spotřebiteli, či budeme vůči kupujícímu/spotřebiteli uplatňovat požadavek na náhradu škody. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání. Dále u poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. U dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele. U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. U dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné. Vrácení peněz - peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Goatle s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Právo na odstoupení od smlouvy existuje proto, abyste mohli produkt zkontrolovat tak, jako v běžné prodejně - nikoli abyste jej 14 dnů zdarma používali a v důsledku toho mohlo dojít k jeho poškození či snížení jeho hodnoty.

 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na jeho účet, jehož číslo je povinen uvést v průvodním dopise o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Nevyzvednutí zásilky formou dobírky nespolehlivými zákazníky


 

Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí zpět jako nevyzvednutá (nepřevzatá), budeme požadovat úhradu nákladů, které nám tímto vznikly (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Náklady se skládají z ceny samotného poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce....) 

 

Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou vymáhány.

 

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, pohledávka bude předána k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

 

Mnoho zákazníků se domnívá, že nepřevzetím balíku využívají své právo spotřebitele zboží vrátit do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítatteprve ode dne převzetí zboží. Nevyzvednutí balíku je proto ze  strany zákazníka jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek.

 

Je dobré si uvědomit, že vytvořením objednávky prostřednictvím eshopu uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající  se zavazuje zboží dodat a kupující (tedy Vy) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. My svou povinnost splníme okamžikem předání k přepravě.

 

Pokud chce zákazník od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku, pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.VII. Reklamační řád


Reklamační řád internetového obchodu www.eshop.belatrix.cz. reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dána u každého zboží v katalogu. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží je 24 měsíců, ovšem pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. 

 

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- Zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listěNa dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě , a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Práva kupujícího při výskytu chyby v záruční době:
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde -Li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému použití
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Způsob reklamace
Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál nebo kopii dokladu o nákupu - fakturu nebo je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Termíny pro vyřízení reklamace
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je možné pozastavit v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Opravené popř. nové zboží je pak vždy odeslán zpět kupujícímu na adresu resp. dodací adresu uvedenou v objednávce, která byla učiněna prostřednictvím webové stránky www.eshop.belatrix.cz.

V případě uznané reklamace má zákazník právo požadovat navrácení ceny za dopravu reklamovaného produktu na naše servisní středisko. Avšak Expost.

 

Reklamace zasílané s dobírkou nebudou převzety.

 


Naše adresa pro uplatnění reklamace popř. odstoupení od kupní smlouvy je:

Goatle sro
Hybrálec 14
58601 Jihlava

 

VIII. Ochrana osobních dat

 

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že poskytovatel internetového obchodu www.eshop.belatrix.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje (dále jen "Údaje") získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další Údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu www.eshop.belatrix.cz (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely poskytovatele a jiných subjektů. Dále zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image poskytovatele.

 

Souhlas se zpracováním Údajů pro marketingové a obchodní účely a souhlas se zasíláním obchodních sdělení propagujících služby či image poskytovatele možné kdykoli bezplatně odvolat na e-mailové adrese obchod@belatrix.cz nebo na telefonním čísle 734 788 806. Osobní údaje může poskytovatel v souladu s platnými legislativou zpřístupnit: 1) osobám, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu; 2) osobám, které pro poskytovatele připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); 3) osobám ověřujícím důvěryhodnost a platební morálku zákazníka; 4) osobám činným pro poskytovatele pohledávky. Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, podle kterého má zákazník právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů.IX. Schválení ze strany kupujícího
V okamžiku, kdy kupující v systému www.eshop.belatrix.cz klikne na odkaz "Dokončit objednávku" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí dohody stran v kupní smlouvě.
X. Dárky k objednávce

 

10.1 Zákazníkovi jsou k objednávce učiněné v tomto e-shopu poskytované k určitému zakoupenému zboží vybrané výrobky zdarma - dárky (dále jen "dárky k objednávce" nebo "dárky"). Konkrétně dárky k objednávce jsou vždy uvedeny u příslušného zboží.
10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dárků v případech, kdy není daný typ dárku aktuálně dostupný. V případě, že není zákazníkem požadovaný (v objednávce upřesněn) typ dárku skladem, provozovatel zašle zákazníkovi dárek nejblíže podobný, které je skladem ke dni uzavření objednávky.
10.3 Prodávající může v případě nedostupnosti zákazníkům vybraných dárků bez předchozí dohody dodat jinou (podobnou) velikost a barvu dárku.
10.4 Pokud je k výrobku poskytován dárek a dojde k využití zákonného práva kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, na které je poskytován dárek, tak v takovém případě je Kupující povinen společně s vráceným zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
V případě, že ho kupující nevrátí bude mu kupní cena dárku odečtena od ceny vráceného zboží a kupujícímu bude vrácena kupní cena zboží zmenšená o kupní cenu dárku.
10.5 Za dárek nelze poskytnout finanční náhradu, dárek nelze reklamovat.

 


Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 1. 1. 2016 do odvolání.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.
Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad.
Spotřebitel je informován symbolem viz odkazy níže, že příslušné elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o001.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o002.png


 

Jak se zbavit starého spotřebiče?

 

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr:
https://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

 

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro


v místě prodeje na adrese: Goatle s.r.o. Hybrálec 14, 58601 Jihlava.

 

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.